Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κα τοποθέτηση προστατευτικού από πολυκαρβονικό υλικό

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚ. - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Τ.Κ. : 68132 , Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Δαστερίδου Παρασκευή

Τηλέφωνο: 25513-57101

Τηλεομοιότυπο : 25513 - 50590

Ηλ. Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 07.05.2018

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ 1680


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι η ΠΕ Έβρου – Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για:

Προμήθεια προστατευτικού από πολυκαρβονικό υλικό και τοποθέτησή του κάτω από εσωτερική μεταλλική κρεμαστή σκάλα.

Προδιαγραφές: Κυψελωτό, φυμέ πολυκαρβονικό, πάχους 10mm, διαστάσεων 260cm * 100cm.

Η προσφορά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 160 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 416/25.4.2018 (ΑΔΑ: Ω8ΖΡ7ΛΒ-ΞΤΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές για μέρος της προμήθειας δε γίνονται δεκτές. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες, εκπρόθεσμες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κριτήριο επιλογής θα είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ, τις οποίες θα προσκομίσουν άμεσα όταν ζητηθούν. Οι τιμές της προσφοράς θα είναι αμετάβλητες για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για την ΠΕ Έβρου, ούτε υποχρεούται να προχωρήσει άμεσα στην παροχή υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με φαξ/ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με ημερομηνία που να αποδεικνύει το εμπρόθεσμο υποβολής του, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο με την φορολογική σφραγίδα του προσφέροντα μέχρι τις 15/5/2018 και ώρα 13:30μ.μ.

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132 , Αλεξανδρούπολη, Φαξ: 25513 – 50590, Ηλ. Ταχ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία στο τηλ. 25513-57101 (υπεύθυνη κ. Δαστερίδου Παρασκευή).

Συνημμένα: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς doc


Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΙΜΣΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ