Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού

Εκτύπωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ


Αλεξ/πολη, 01/08/2017

Αριθ.Πρωτ. οικ/2625

ΑΔΑ: Ω2Ζ47ΛΒ-4Δ1


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε €, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΔ: ΚΕΤΕΚ Αλεξ/πολης, ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2018 με κριτήριο αξιολόγησης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης οικονομική προσφορά δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό (%) παρεχόμενης έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (79.800,00 ΕΥΡΩ ) χωρίς ΦΠΑ και ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο Ευρώ (98.952,00 ΕΥΡΩ €) με ΦΠΑ 24 %.

1. Αναθέτουσα Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

2. Αριθμός προκήρυξης: 01/2017

3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΔ: ΚΕΤΕΚ Αλεξ/πολης, ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2018.

4. Είδος διαγωνισμού – Διαδικασία – Κριτήριο κατακύρωσης

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει μέσω διαδικασίας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης οικονομική προσφορά δίνοντας έκπτωση επί τοις εκατό (%) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

5.Τίτλος και Περιγραφή προμήθειας.

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΑΕΔ: ΚΕΤΕΚ Αλεξ/πολης, ΚΕΤΕΚ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου) της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2018.

6. Διάρκεια σύμβασης.

Από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

7. Προϋπολογισμός σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται συνολικά σε εβδομήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (79.800,00 ΕΥΡΩ ) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

8. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση http://www.pamth.gov.gr.

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012)

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21/09/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, ισόγειο

11. Δικαίωμα Συμμετοχής.

Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-75 του Νόμου αυτού.

12. Εναλλακτικές προσφορές.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

13. Τόπος παροχής Υπηρεσίας.

ΝΠΔΔ ΠΕ Έβρου

14. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας.

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται από 01-01-2018 έως 31-12-2018

15. Εγγυήσεις συμμετοχής.

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ (€) ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας για το μέρος της προσφερόμενης ποσότητας (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.)

16. Ισχύς των προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

17. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.

Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής Υπηρεσιών και Αγαθών.

18. Πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού στα τηλέφωνα: 25513-57104, 25513-57106, fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιος υπάλληλος: Ανθόπουλος Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α. Μ. – Θ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ