Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των ΝΠΔΔ

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ.Κώδικας: 68100, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες: Ε. Τσόγκα

Τηλέφωνο: 25513-57106

fax: 25513-50526

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 26-10-2016

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/ 4333


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών των ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ: ΕΠΑΣ Αλεξ/πολης, ΕΠΑΣ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017, προϋπολογισμού 110.423,25 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

5. Την ΥΑ Π1/2390/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

4. Το άρθρο 4 παρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/Α/12-12-12) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013.

5. Την αρ. πρωτ. 11543/26-3-13 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εγκύκλιος 3)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 173/90 (ΦΕΚ 62/Α/10-4-90), «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-07) «Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών».

9. Την Απόφαση αρ. πρωτ. 436/2015 της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνονται οι όροι του διαγωνισμού και συγκροτούνται οι επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών.

10. Την αρ. 01/2016 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού

11. Το Πρακτικό 1/2016 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

12. Την Απόφαση αρ.680/2016 της Οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί κήρυξης άγονου του διαγωνισμού.

13. Την υπ'αριθμ. 201/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

14. Την υπ' αριθ. 41892/1724/2015 (ΑΔΑ: 7787465Θ1Ω-ΤΣ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και υπ'αριθμ. 2152/50/2015 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.

15. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων για τα Ν.Π.Δ.Δ. της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για το έτος 2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης pdf

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΜΘ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ