Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκήρυξη χορήγησης δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 για την ΠΕ Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.: 68100

Πληροφορίες: Ε. Τσόγκα

Τηλέφωνο: 25513-57106

Fax.: 25513-50526

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη, 19-04-2016

Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ/1504

ΑΔΑ: 6Μ3Γ7ΛΒ-Ξ0Δ


Προκήρυξη χορήγησης δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 για την ΠΕ Έβρου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Το Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α΄/ 27-12-2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 εδ.9 του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια»

4. Τις διατάξεις του Ν. 4264/14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4315/14

5. Το υπ'αριθμ. Κ1-1936/2015 έγγραφο της Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί διευκρινήσεων για τη λειτουργία του υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου και των λαϊκών αγορών

6. Την υπ'αριθμ. ΔΔ οικ 5319/2014 απόφαση Περιφερειάρχη περί εξουσιοδότησης υπογραφής στους Διευθυντές των ΠΕ

7. Την υπ'αριθμ. ΟΙΚ.186/23-03-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ περί χορήγησης νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 και ορισμού καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια

8. Την υπ'αριθμ. 45/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας (εισήγηση για 16 άδειες)

9. Την υπ'αριθμ. 7/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου (εισήγηση για 2 άδειες)

10. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι Δήμοι της ΠΕ Έβρου, δεν πρότειναν αριθμό αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

11. Την υπ'αριθμ. 31/2016 απόφαση της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη χορήγηση δεκαοκτώ (18) αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2016 ως παρακάτω:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθρι¬ου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυ¬φλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπη¬ρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προ-στατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύν¬δρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολ¬λαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργα¬νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει αίτηση. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις. Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο.

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22.

Συγκεκριμένα, μαζί με την αίτησή τους (διαθέσιμη από την Υπηρεσία μας) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν:

1) Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ (σε ισχύ)

2) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

3) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. (Διαθέσιμη από την Υπηρεσία μας). Σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης κατάθεσης, η υπεύθυνη δήλωση να φέρει θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4) Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

(α) τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και οι τυ¬φλοί, πιστοποιητικό A'βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής

(β) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(γ) Οι ανάπη¬ροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(δ) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προ¬στατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύν¬δρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολ¬λαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

(ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

(στ) Έλληνες Pομά , βεβαίωση εγγρα¬φής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκη¬σης της χώρας

(ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή

Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, Τμήμα Εμπορίου κα Τουρισμού, Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. 25513-57105, υπεύθυνος υπάλληλος κ. Μουρίκας Απόστολος. Κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, αναφέρονται δε σε αυτή τα είδη/προϊόντα που επιθυμεί να πουλά ο ενδιαφερόμενος. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20-04-2016 μέχρι 20-05-2016 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατά¬ξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εμποροπα¬νηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη και (β) σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν βάσει των προαναφερομένων κριτηρίων για την χορήγηση των αδειών, θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, έπειτα από σχετικές οδηγίες του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 23 του Ν. 4264/14.

Το καταβαλλόμενο τέλος ορίζεται στα εξήντα (60) Ευρώ/άδεια.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Έβρου, των Δήμων της ΠΕ Έβρου, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Έβρου.

Υπόδειγμα αίτησης doc

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΜΘ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ