Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Περίληψη διακήρυξης υπ’αριθμ. 1/2015 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Αλεξανδρούπολη, 11/06/2015

Αριθμ. Πρωτ.2445

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ'αριθμ. 1/2015 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΠΔΔ (ΟΑΕΔ: ΕΠΑΣ Αλεξ/πολης, ΕΠΑΣ Ορεστιάδας, ΚΠΑ2 Διδυμοτείχου και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: Κτίρια Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Καραολή και Δημητρίου 40,Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68100, Τηλ. Επικοινωνίας 25513-57106, 25513-57104 Fax: 25513-50526, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Ηλεκτρονικός, δημόσιος, διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή (ως προς τα καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) επί της μέσης λιανικής τιμής της αγοράς)

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ: Όπως αυτά ορίζονται στους πίνακες της Διακήρυξης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 362.173,25 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.: 294.449,78 Ευρώ.

Σχετικές Απoφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: Την υπ' αριθ. 1791/76/27-03-2015 (ΑΔΑ: 6Δ6Φ465ΦΘ5-ΥΜΓ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και υπ'αριθμ. 35/02/13-01-2015 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, και την υπ'αριθμ. B5344/20-04-2015 (ΑΔΑ: 7ΖΑΕ46ΨΖΥ1-ΠΡ9) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και υπ'αριθμ. 76/7/02-04-2015 απόφαση Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την 01-01-2016 και μέχρι 31-12-2016.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (2% του προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών για τα οποία θα καταθέσουν προσφορά, άνευ Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος ένα (1) μήνα επιπλέον από τη λήξη ισχύος των προσφορών, ήτοι για επτά (7) ημερολογιακούς μήνες

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία 45 ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 6) του υπ' αριθμ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16.03.2007) Προεδρικού Διατάγματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 27-07-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013), στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 31-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στο γραφείο του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, Καραολή και Δημητρίου 40,68100 Αλεξανδρούπολη.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ www.pamth.gov.gr

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης pdf

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ